داستان کوتاه تئاتر

هفته قبل به تئاتر رفتم. نمایش بسیار جذابی بود ولی من از آن لذت نبردم.

زوجی پشت سر من نشسته بودند و با صدای بلند صحبت می کردند.

من نمی توانستم صدای بازیگران را بشنوم،بنابراین با عصبانیت به آنها نگاهی انداختم.

آنها توجهی نکردند.

با عصبانیت گفتم: من یک کلمه نمی توانم بشنوم.

مرد گفت: به تو ربطی ندارد. این یک گفتگوی خصوصی است ... !

/ 0 نظر / 7 بازدید