داستان کوتاه صندوق پست

مردی در حیاط خانه‌اش مشغول چمن‌زنی بود که دید همسایه از خانه بیرون آمد.

رفت سمت صندوق پستی، در آن را باز کرد.

داخل آن را با دقت بررسی کرد و بعد محکم در صندوق را بست و رفت.


چند دقیقه بعد دوباره مرد همسایه آمد بیرون و رفت سراغ صندوق پستی، باز داخل آن را نگاهی انداخت و دوباره در آن را محکم بست و رفت.


این کار چند بار تکرار شد.


مرد که از کار همسایه حسابی گیج شده بود رفت جلو و از همسایه پرسید:
مشکلی پیش اومده؟!


همسایه جواب داد: معلومه که مشکلی هست! این کامپیوتر خنگ جدیدم همه‌اش میگه نامه جدیدی داری، صندوق پستی‌ات رو چک کن!

/ 0 نظر / 342 بازدید