مى‏گویند کسى روزه نمى‏گرفت، ولى سحرى مى‏خورد، گفتند: تو که روزه نمى‏گیرى چرا سحرى مى‏خورى؟ گفت: نماز که نمى‏خوانم، روزه هم که نمى‏گیرم، اگر سحرى هم نخورم که دیگر کافر مطلق مى‏شوم.