از کسى پرسیدند: هرگز در کارى بر دیگران سبقت گرفته‏اى؟

 گفت:بلى.

از او پرسیدند : در چه کارى؟

گفت: در بیرون آمدن از مسجد.