شخصى مسجدى ساخته بود و نام خود را بر سر در آن نصب کرده بود.بهلول نام او را شبانه از سر در مسجد کند و نام خود را بر روى سر در مسجد نصب کرد.

بانى مسجد وقتى نام بهلول را در روى مسجد دید، با عصبانیت ‏سراغ بهلول رفت و او را عتاب کرد که چرا نام مرا از سر در مسجد برداشته‏اى و نام خود را بر جاى آن نصب کرده‏اى؟

بهلول گفت: اگر مسجد را به خاطر خدا ساخته‏اى، چه فرق مى‏کند که نام من باشد یا نام شما؟