روزى در حضور ناصرالدین شاه از انواع عبادات گفتگو مى‏شد وهرکس از محسنات عبادتى سخن مى‏گفت; وقتى نوبت‏ به کریم‏شیره‏اى رسید، او گفت: قربان! بنده روزه را بیشتر دوست دارم؟

ناصرالدین شاه پرسید، چرا؟ گفت: براى این که روزه را مى‏توان خورد، ولى سایر عبادات را نمى‏شود خورد.