ابوالعیناء به دیدن عبدالله بن منصور که بیمار شده و بهبودی

یافته بود رفت  ، و به خادم عبدالله گفت :

حال آقا چطور است ؟

گفت : آن طور که می خواهی !

گفت : پس چرا صدای شیون بلند نیست ؟!

 

منبع : شباهنگ