مردی به دیوان محاسبات هارون راه یافت .

دفتری راگشود .

دریکی ازصفحات نوشته بود .

چهارصدهزاردیناربابت بهای خلعت جعفربرمکی .

دفترراورق زد .

در صفحه دیگرنوشته بود .

ده قیراط جهت خریدن بوریا برای سوزاندن جسدجعفر .

تاریخ این دونوشته رامقایسه کرد .

فقط چهارروزفاصله داشت .