برای آسوده زیستن در زندگی دو چیز را فراموش کنید

* بدی هایی که مردم به شما کرده اند.

* خوبی هایی که شما به مردم کرده اید.