سال اول که به خواندن فلسفه شروع کردیم استاد و شاگرد هر دو مطالب را درک می کردیم!

سال دوم فقط استاد مدعی بود که می فهمد ، ولی ما نمی فهمیدیم. !  

در سال سوم نه او می فهمید چه می گوید و نه ما می فهمیدیم چه می خوانیم !

بدیهه گویی ها