وقتی به دنیا می­آییم در گوشمان اذان می گویند و

 وقتی از دنیا می­رویم برایمان نماز می خوانند

به راستی چه کوتاه است زندگی....

فاصله اذان تا نماز.....