یکی از قاضیان در ایالتی در انتخاباتی برنده شده بود. وی در نطق پذیرش خود چنین گفت:"از ۴٢۴ نفری که قول داده بودند به من رأی بدهند سپاسگذارم. از ٣١۶ نفری که گفتند به من رأی داده اند متشکرم. از ۴٧نفری که روز پنجشنبه گذشته به پای صندوق رأی آمدند سپاسگذاری می نمایم و از ٢۶نفری که واقعاً به من رأی دادند سپاسگزارم."

 

شما وقتی که به پای عمل می رسید چگونه به تعهد خود عمل می کنید ؟