در سالهای اخیر بسیاری از مدیران عامل شرکتهای بزرگ بین المللی کنار گذاشته شده و اخراج شده اند.

یکی از مدیران اخراج شده می گوید :

من کوچک نشده ام دنیا بزرگتر شده است.