هر عمل خود را یک نامه بدانید و هر انسان را یک صندوق پست به مقصد خداوند

حال کمی فکر کنید و مسیر و روند عمل خود را در ذهن تصور کنید!

آیا باز هم می توانید عمل ناشایستی انجام دهید؟

وقتی هر عمل ما مانند نامه ای به حضور خداوند می رسد؟