میگویند روباهی که در زیر درختی بود به خروسی که با یک دسته مرغ  بر روی شاخه های بلند بودند ، گفت خبر تازه را شنیده اید؟

خروس گفت نه .

روباه گفت خبر تازه این است که تمام حیوانات پس از مشورت با هم صلح نموده و امروز را عید آشتی کنان گرفته اند. شما هم خوبست از درخت پایین آمده دوستانه صحبت نموده دمی باهم خوش بگذرانیم.

در این هنگام  خروس بر روی دو پا بلند شد و گردن دراز کرده نظر به آن حوالی انداخت .

روباه گفت چیست؟ خروس گفت چیزی نیست یک جفت سگ است که با شتاب به این طرف میآیند .

 روباه تا این سخن را شنید پا به فرار نهاد . خروس گفت حالا که صلح عمومی است کجا میروی؟

روباه گفت صحیح است اما شاید سگها هنوز این خبر را نشنیده باشند!