استاد به شاگردی که برای درس منطق اهمیتی قایل نبود گفت :

"برای من مشکل است که اهمیت این درس مهم و عمل را که در

نیرومند کردن ذهن و فکر بسیار موًثر است برای تو بیان کنم ولی سعی می نمایم ، آن را در ضمن این داستان به تو بفهمانم :

فرض کن دو نفر مرد که یکی تمیز و دیگری کثیف است از دودکشی بیرون آمدند ، به نظر تو کدامیک از آنها به حمام خواهند رفت ؟

 شاگرد گفت : " مسلماً آنکه کثیف است ! "

استاد گفت : " بیشتر دقت کن ، مرد تمیز رفیقش را می بیند که

چقدر کثیف است و به عکس ، حالا کدام یک به حمام خواهند رفت ؟"

شاگرد با خوشحالی گفت :  فهمیدم ، مرد تمیز ، رفیق کثیفش را می بیند و گمان می کند خودش هم همانطور کثیف است ؛ و بنا بر این درست این است که او به حمام خواهد رفت .

 

منبع shabahang.epage.ir