مرد دانشمندی در بیابان لک لک و زاغی را می بیند که در کنار هم به گردش مشغولند . حیرت زده می شود که چه مناسبتی بین این دو پرنده وجود دارد . نزدیک تر می رود و وقتی که می بیند هر دو می لنگند ؛ حیرتش بر طرف می گردد .

 

 

به نقل از وبلاگ :

http://ayoup.persianblog.ir