این شعر کاندیدای شعر برگزیده سال 2005شده توسط یک بچه آفریقایی نوشته شده و استدلال شگفت انگیزی داره

 *********************************

 وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم، سیاهم

 وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم، وقتی می ترسم، سیاهم

 وقتی مریض میشم، سیاهم، وقتی می میرم، هنوزم سیاهم

 و تو، آدم سفید

 وقتی به دنیا میای، صورتی ای، وقتی بزرگ میشی، سفیدی

 وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی، وقتی سردت میشه، آبی ای

 وقتی می ترسی، زردی، وقتی مریض میشی، سبزی

 و وقتی می میری، خاکستری ای

 و تو به من میگی رنگین پوست؟؟؟؟؟؟؟

 

http://www.acclearn.com