خدایا اندیشه و احساس مرا در سطحی پایین میار که زرنگی های حقیر و پستی های نکبت بار و پلید این این شبه آدم های اندک را متوجه شوم.

 چه اینکه دوست تر می دارم بزرگواری گول خور باشم تا همچون ایشان کوچکواری گول زن.