شخصی از بزرگمهر حکیم پرسید : علم بهتر است یا مال؟

بزرگمهر گفت : علم

آن شخص پرسید : پس چرا اهل علم خدمت مالداران را می کنند و اهل مال خدمت عالمان نمی کنند ؟

بزرگمهر جواب داد : علتش این است که اهل علم به واسطۀ دانشی که دارند قدر مال را می دانند و مالداران به واسطۀ جهل خود قدر علم را نمی دانند !