قاضی در محکمه از متهم پرسید : خواندن و نوشتن میدانی ؟

متهم جواب داد : خواندن را خیر ولی میتوانم بنویسم !

قاضی گفت : بسیار خوب ، چند کلمه ای بنویس ببینم .

متهم خط هایی روی کاغذ کشید و گفت : بفرمایید آقا ، این نمونۀ خط من است . قاضی پرسید : اینها چیست که نوشته ای ، اینکه چیزی خوانده نمی شود ! خودت بگو چه نوشته ای ؟!

متهم گفت : آقا من که اول عرض کردم خواندن بلد نیستم ، و فقط نوشتن می دانم پس معلوم می شود ، شما هم مثل من نمی توانید بخوانید !