برای تغییر در زندگیت فقط به یکنفر نیاز است ..........

 خودت .