پرسیدم انسان موفق کیست ؟

گفت : انسان موفق کسی است که با آجرهایی که به سوی او پرتاب کرده اند بنای محکمی بسازد.

 

 دیوید برینکلی