حاضر جوابی آخوند

معروف است که محمد شاه قاجار روزی  از حاج میرزا آقاسی پرسید :

این حوض که جلو عمارت تخت مرمر واقع شده گنجایش چند کاسۀ آب را  دارد ؟

حاج میرزا آقاسی هر چه فکر کرد ، جوابی نیافت ، ناچار گفت :

قربان ، من سواد کافی ندارم ، این موضوع را بهتر است از آخوندها که اطلاع کافی دارند سوال بفرمایید !

شاه امر کرد یک آخوند مطلعی آوردند. سوال خود را با وی تکرار کرد . آخوند جواب داد :

قربان ، تا کاسه به چه اندازه باشد ؟ اگر کاسه به اندازۀ نصف حوض باشد ، دو کاسه ؛ و اگر به اندازۀ ثلث حوض باشد ، سه کاسه ؛ و اگر به اندازه ربع حوض باشد ، چهار کاسه ؛ ....

شاه گفت : بس است ، بقیه را فهمیدم و امر کرد به او انعامی داده روانه اش کردند !