بهاء الواعظین معروف می گوید : در ابتدای مشروطه به خانه ای رفتم . پیرزن و دختر جوانی در آنجا بودند . پیرزن پرسید :  منظور از مشروطیت چیست؟

گفتم : قوانین جدیده !

گفت : مثلاً چه ؟

مرا شوخی گرفت ، گفتم : مثلاً دختران جوان را به پیر مردان دهند و زنان پیر را به جوانان !

دخترش با ناراحتی گفت این چه فایده دارد ؟

پیرزن بلافاصله گفت : ای بی حیا حالا کار تو به جایی رسیده که بر قانون مشروطه ایراد کنی ! !