کودکی در مکتب خانه بر معلم می خواند : " و ان علیک اللعنه الی الیوم الدین ! "

یعنی : لعنت بر تو تا روز قیامت !  و مکرر می گفت .

معلم در قهر شد و گفت : علیک و علی والدیک !

کودک گفت : در این مصحف " علیک "  هست ، " و علی والدیک "  نیست . آیا آن را نیز الحاق کنم !؟

(منبع : لطایف الطوایف)