استاد : اسب عربی را از اسب مجارستانی چه طور می توان تشخیص داد ؟

 دانشجو : بوسیله تفاوت لهجه !!