ذهن ما باغچه است
گل در آن باید کاشت
گر نکاری ،  جانا
علف هرز در آن می روید
زحمت کاشتن یک گل سرخ
کمتر از  زحمت برداشتن  هرزگی آن علف است