در ساعت درس علوم معلم از دانش آموز پرسید :

مناسب ترین موقع برای چیدن سیب ها چه وقت است !؟

و دانش آموز بدون تردید جواب داد :

موقعی که سگ در باغ نیست و باغبان هم بیرون رفته باشد !