روزی درس یک پروفسور معروف بیماری های حنجره و جهاز تنفسی بود ... برای آنکه درس با عمل تواًم باشد ، یکی از شاگردان مردی را که سالها بود از سینه درد و تنگی نفس می نالید و هیچ دارویی در او موًثر واقع نشده بود همراه آورد تا پروفسور عالی قدر تجربیات گرانبهای خود را روی او به مرحلهً عمل بگذارد و به دانشجویان بیاموزد  ...

پروفسور از مرد بیمار پرسید :

خوب ... شغل شما چیست ؟

بنده موزیسین هستم .

پروفسور بادی در گلو انداخت و به شاگردان گفت :

ملاحظه می کنید . .. همان طور که در درسهای سابق نیز گفته ام استعمال دائم یک آلت موسیقی در نزد موزیسین ها تولید ناراحتی هایی از قبیل تنگی نفس و سینه درد مزمن و یا هر بیماری که مربوط به دستگاه تنفس باشد می کند ...

سپس رویش را به طرف موزیسین کرد و گفت :

خوب آقا ... شما چه سازی می زنید ؟

مرد به سادگی جواب داد :

قربان ... بنده طبالم ...!