طلحک را فرزندی آمد " محمود" از وی پرسید که : فرزندت پسر است یا دختر ؟ گفت : از فقیران چه آید جز پسری یا دختری ؟!

سلطان گفت : ای مردک ، مگر از بزرگان چه آید ؟

گفت : بدکاری  ، ناسازی ، ظالمی ، خانه براندازی !