به نظر شما اگه یه فرد خارجی که تازه با زبان شیرین فارسی آشنا شده و فکر می کنه فارسی رو بخوبی می فهمه  وارد بخش نظرات یه وبلاگ فارسی بشه و با این جمله رو برو بشه چه اتفاقی براش می افته؟

 

 " لینکیندمت تو هم من بلینکون اگه هم خواستی نلینکون"

  هنگیدن

 خندیدن

 غشیدن

  ....

منبع :http://pirpesar.blogfa.com/