زندگی همچون یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست.