هنوز هم نمی‌دانم

  هر سال که می‌گذرد

  یک سال به عمرم اضافه می شود

  یا یک سال از عمرم کم می شود!

  

گاندی

 

منبع : http://bahaarnarenj.blogfa.com