امام کاظم در زمینی که متعلق به شخص خودش بود مشغول کار و اصلاح زمین بود.فعالیت زیاد عرق امام را از تمام بدنش جاری ساخته بود.علی بن ابی حمزه بطائنی در این وقت رسید و عرض کرد:

 «قربانت گردم،چرا این کار را به عهده دیگران نمی گذاری؟»

 -چرا به عهده دیگران بگذارم؟افراد از من بهتر همواره از این کارها می کرده اند

-مثلا چه کسانی؟

 -رسول خدا و امیر المؤمنین و همه پدران و اجدادم. اساسا کار و فعالیت در زمین از سنن پیغمبران و اوصیای پیغمبران و بندگان شایسته خداوند است .