دو جهانگرد به قاهره رفتند تا عارف معروفی را در آنجا ببینند وقتی به منزل او رسیدند در کمال تعجب دیند که عارف در اتاقی بسیار ساده زندگی می کند اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد.  دو جهانگرد از عارف می پرسند لوازم منزلتان کجاست؟!

عارف می پرسد مال شما کجاست ؟

جهانگردان می گویند لوازم ما ؟! اما ما فقط اینجا مسافریم.

عارف می گوید من هم همینطور ...