یکی از نویسندگان معروف و معاصر آمریکا ارسکین کالدول است که عموماً در رمانهایش از فقیران و تهیدستان حمایت و طرفداری می کند .

 او در این راه به قدری شهرت یافت که بیش از بیست میلیون جلد از کتابهایش به فروش رفت ، و از این راه ثروت هنگفتی به دست آورد .

مشهور است که برنارد شاو دربارۀ او گفته است که :

« هیچ چیز یک نفر نویسنده را بهتر و آسان تر از طرفداری از گدایان و فقیران ثروتمند نمی سازد