آندره موروآ نویسندۀ معروف فرانسوی ، در جلسه یی  چشمش به یکی ازنویسندگان غیر معروف افتاد که ضمناً در رادیو و تلویزیون هم برنامه های جالبی داشت . موروآ ناگهان متوجه شد که موی سر این شخص کاملاً سیاه ولی ریش کوتاه و کوچک او کاملاً سفید استیکی از حاضران از وی پرسید :

استاد ، ممکن است بفرمائید که چرا سر و ریش این آقا این قدر تفاوت رنگ دارد ؟!

 موروا جواب داد : البته، سیاهی موی سر و سفیدی ریش این آقا نشان می دهد که چانۀ ایشان بیشتر از مغزشان کار می کند !