آن یکی پرسید اشتر را که : هی ! 

از کجا می آیی ای  فرخنده  پی ؟

گفت :  از  حمام   گرم  کوی  تو 

گفتخود پیداست از زانوی تو !

                                                                                

   جلال الدین مولوی