برنارد شاو نویسندۀ شهیر و شوخ طبع ایرلندی در هر مناسبتی انگلیس

                  ها را به باد انتقاد و تمسخر می گرفت . از این جهت همه روزه نامه

                  های متعددی پر از دشنام دریافت می داشت . از جمله یک خانم متعصب

                  انگلیسی برای شاو نوشت :

                  بچۀ خوکی دارم و می خواهم اسم شما را روی آن بگذارم ، آیا اجازه

                  می دهید ؟!

                  شاو در جوابش نوشت : مانعی ندارد ، ولی بهتر است که طبق آداب و

                  رسوم قدیمی انگلیس ها از خود بچۀ خوک اجازه بگیرید !