دنیا را در یک دانه شن ببین

و بهشت را در گلی وحشی جستجو کن

بی نهایت را در کف دستانت به تسخیر درآر

و در ساعتی به جاودانگی برس