یکی از روزنامه ها خبر مرگ کیپ لینگ نویسندۀ بزرگ را داده بود ، و  اتفاقاً کیپ لینگ مشترک آن روزنامه بود . پس کاغذی به این مضمون برای مدیر روزنامه فرستاد :

« از آنجا که اخبار شما کاملاً موثق است و جای تردید و تکذیب  نیست ، خواهشمندم از این پس از ارسال روزنامه به نام مرحوم اینجانب خودداری کنید ، و بقیۀ وجه اشتراک را به بازماندگانم مسترد فرمایید . امضاء کیپ لینگ فقید