به یادبود مرگ شاعر بزرگی با تشریفات تمام یک تابلو بزرگ حاوی شرح حال او را روی سر در منزلش نصب کردند. پس از تمام شدن  تشریفات دو نفر از مدعوین با هم به طرف منزل می رفتند . یکی از آنان گفت : به نظر تو اگر من هم بمیرم تا تابلویی بالای در منزلم آویزان خواهند کرد؟

دومی گفت : بله ، حتماً.

پرسید : روی آن چه چیزی خواهند نوشت ؟

گفت : روی آن می نویسند : این خانه اجاره داده می شود !