گویند اولین بار که کاتبی نیشابوری برای ملاقات بایسنقر بن شاهرخ میرزا از نیشابور به هرات آمد ، در باغ محل اقامت بایسنقر وارد شد  ، و پادشاه که با ندماء و خواص نشسته بود ملاحظه کرد ، شخصی دید به غایت قوی هیکل و طویل قامت! دستار پاره پاره بر سر و جامه ی ساربانانه در بر ! 

به او گفت :

 تو چه کسی و از کجا و به چه کار می آیی ؟

گفت : مردی شاعر پیشه ام و از ولایت نیشابور می آیم !

پادشاه گفت : مناسب قامت  و دستار خود بیتی بگوی !

گفت :

قد بلند دارم دستار پاره پاره

چون آشیان لکلک  بر کله ی مناره !

 

 پادشاه خندان شد و او را طلبید و در سلک شاعران درگاه خویش جایش داد .

منبع : بدایع الوقایع