از بزرگی پرسیدند که چرا احترام آموزگار را بیش از پدر می داری ؟

جواب گفت : پدر فراهم سازنده زندگانی فناپذیر من است و آموزگار سبب حیات جاودانی من