وقتی کوچک بودی

تو را با رواندازهایی می پوشاندم

و دربرابر هوای سرد شبانه محافظت می کردم

ولی حالا که برومند شده ای

و دور از دسترس

دستهایم را به هم گره می کنم

و تو را با دعا می پوشانم