شخصى نزد سلمان فارسى آمد گفت : من توان آن ندارم که در شب نماز به جاى آورم . سلمان گفت : در روز گناه مکن !