راجع به یکی از بزرگان نقل می‌کنند

 در بازار بغداد مغازه‌ای داشت که به او خبر دادند :

 بازار بغداد سوخت ؛  اما مغازه ی تو نسوخت

  گفت « الحمدلله رب العالمین»

 یک وقت متوجه شد که این جمله یعنی چه؟

  یعنی الحمدلله که مغازه‌های دیگران سوخت اما مغازه من نسوخت؟

 پس گفت: امروز فهمیدم که هنوز ساخته نشده ام .

  این بزرگمرد می‌گوید:  سی ‌سال است که

  از این جمله « الحمدلله رب العالمین» استغفار میکنم .