کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنم

یا  کسی را یافته بودم که روش زندگی کردن را به من تعلیم دهد.