در ربیع الابرار آمده است که : ابلیس گفت : خداوندا بندگان تو،  تو را دوست همی دارند و عصیانت همی کنند.

امّا مرا دشمن همی دارند ولی اطاعتم همی کنند .

جوابش آمد که ما اطاعت ایشان از تو را به دشمنیشان با تو بخشیدیم .

و هر چند که با همه ی عشق اطاعتمان نکنند ایمانشان را پذیرفتیم .

 

منبع : کشکول شیخ بهایی


==============

پ . ن : چرا اطاعت از دشمن قسم خورده آدم ؟ و چرا فرار از دوست ؟